thông số kỹ thuật

Cầu trục dầm đôiThông số kỹ thuật

Cầu trục đôi luyện kimThông số kỹ thuật

Cổng trục hình chữ L 5- 32TThông số kỹ thuật

LDA Cầu trục dầm đơnThông số kỹ thuật

LX Cầu trục đơnThông số kỹ thuật

MH 3-20T Cổng trục dầm đơnThông số kỹ thuật

MH Cổng trục xương cá dầm đơnThông số kỹ thuật

Phanh thủy lựcThông số kỹ thuật

Tang cuốn cápThông số kỹ thuật

Bảng tra thông số cầu trụcThông số kỹ thuật